รายงานความยั่งยืน ปี 2565

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สารจาก ประธานกรรมการ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ BAM ได้มีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารสินทรัพย์ครบวงจร ทั้งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) รวมทั้งทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน และช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน อันถือเป็นบทบาทด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญด้าน ESG

มิติสิ่งแวดล้อม

เราจะดำเนินการธุรกิจร่วมไปกับการให้ความสำคัญในการดูแล ใส่ใจ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

24.18%

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

110,664.84 kWh/ปี

ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จาก Solar cell ในปี 2565

15.87%

ปริมาณน้ำที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2562

มิติสังคม

เราจะดำเนินการธุรกิจ ควบคู่กับการแบ่งปันโอกาส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติไปพร้อมกัน

100%

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรม หลักสูตรมาตรฐานอย่างน้อย 1 หลักสูตร

96.20%

ร้อยละความพึงพอใจลูกค้า ต่อการใช้บริการของ BAM ในปี 2565

0.00

อัตราการบาดเจ็บ/ อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมง

การกำกับการดูแล และเศรษฐกิจ

เราจะดำเนินการธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนไปพร้อมกัน

100%

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการสื่อสาร นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตขององค์กร

0 กรณี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ

92%

คะแนนที่ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ

รางวัลและความสำเร็จ

ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565 ระดับ 5 ดาว

ได้รับการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2565 เป็นปีแรก

ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)

ได้รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021

ได้รับประกาศเกียรติคุณในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปี 2565

รายงานความยั่งยืน 2565